• Modul FI

  Finance a účetnictví

  Podrobné zpracování finančního a nákladového účetnictví.

 • Modul MZDY

  Mzdy a personalistika

  Personální evidenci pracovníků a zpracování mezd.

 • Modul IM

  Investiční majetek

  Evidenci hmotného a nehmotného majetku.

 • Modul OBSL

  Obslužné programy

  Celková administrace systému Snake.

 • Modul TPV

  Technická příprava výroby

  Úlohy TPV slouží uživateli k provádění trvalých změn.

 • Modul PL

  Plánování a řízení

  Výpočty ze zdrojů technologické základny zpracované v TPV.

 • Modul ŘV

  Řízení výroby

  Subsystém řízení výroby slouží pro evidenci výroby a pořizování dat.

 • Modul SKL

  Skladové hospodářství

  Karty, dodavatelé, evidence, přehledy materiálů a polotovarů.

 • Modul ZAK

  Zakázky

  Zakázky jako klíčovým modulem celého programu.

Finance a účetnictví

 • Parametry modulu

  V subsystému účetnictví se koncentrují informace ze subsystémů ŘV, SKL a ZAK. Jedná se o dvouokruhový systém účetnictví s podrobným zpracováním finančního a nákladového účetnictví. Nákladové účetnictví je řešeno v návaznosti na základní okruh formou podrobné evidence spotřeby nákladů a tvorby výnosů na nákladových místech (např. hospodářská střediska) a nositelů nákladů ( např. zbožní skupiny nebo zakázky pro sledování výsledných kalkulací).

  Způsob provádění zápisů je dávkový, kdy soubor pořízených účetních zápisů je po kontrole a případných opravách zaknihován do deníku a účetních knih, kde je zabezpečen proti dodatečným úpravám nebo zásahům (§ odst.1). Pořizování jednotlivých zápisů je pod neustálou kontrolou podvojnosti. Nepodvojný zápis je uživatelsky vyloučen. V novém kalendářním roce lze bez provedení roční uzávěrky pořizovat data až do 6. měsíce.

  Program umožňuje oceňování a účtování v jedné měně, pouze u pohledávek a závazků je možné současné vyčíslení v cizí měně. Je umožněna automatická roční uzávěrka s převody zůstatků nákladových a výnosových účtů na předvolené konto hospodářského výsledku. Rozdělení zisku (ztráty) se provádí formou účetních zápisů opět za nezbytného dodržení podvojnosti. Převod do následujícího účetního období (§ 3 odst. 2) je možný až po výtisku základní dokumentace období předcházejícího, a to účetního deníku a účetních listů (hlavní kniha). Tisk této základní dokumentace je z důvodu úspory paměti a času zpracování i v průběhu účetního období s následným výmazem předcházejících zápisů. Je zajištěna nutnost zachování kontinuity a archivace těchto dokumentů. Záměna dílčích sestav za originální je vyloučena, a to formou automatického číslování řádků nebo provedením nezaměnitelných záznamů o předcházejícím výmazu (viz popis výstupních sestav). Provedení ev. výmazu nemá vliv na obratové a zůstatkové stavy jednotlivých účtů a tedy ani na vyčíslený zisk nebo ztrátu vykazované v účetnictví.

  V rámci pořizování účetních zápisů je k dispozici řada funkcí usnadňující tuto činnost, např. účtování na více protiúčtů, zobrazení aktuálního stavu účetních listů, opakované účetní zápisy, automatické převody sumářů z ŘV a vystavených faktur.

  Platební styk je řešen s důrazem na sledování pohledávek a závazků (včetně platebního kalendáře) a je propracován do automatického sledování termínu splatnosti a návazností na tisk upomínek, úroků z prodlení. Samozřejmostí je tisk platebních a inkasních příkazů. Významným prvkem je automatická korekce účtů daně z přidané hodnoty při platbách využívajících nabídnutých skonto podmínek, což má velký význam při velkém okruhu dodavatelů.

 • Kmenová data

  Údržba dlužníků a věřitelů, účetní osnovy, konstant používaných při účtování (sazby a účty DPH), kurzovní lístek.

 • Pořízení účetních zápisů

  Pořízení účetních operací s tiskem pořizovacího protokolu a následnou možností případných korekcí včetně opakovaných zápisů.

 • Zpracování účetních zápisů

  s>

  Zaknihování do deníku a hlavní knihy s jejich vytištěním. Provádí se zde roční uzávěrka a převod faktur do účetnictví. Po zkušebním provozu je možno provést úlohu výmaz účetnictví, kdy se nulují stavy na účtech, platební styk, vnitropodnikový okruh a vše ostatní zůstane navedeno.

 • Vyhodnocení

  Zde je umožněno provádět výpisy z účtů, tisk obratové předvahy, tisk vyhodnocení DPH včetně položkových seznamů a automatického zúčtování DPH, tisk výsledovky, rozvahy a tisk statistik pohybu na účtech osnovy a saldokonta zákazníků a dodavatelů.

 • Platební styk

  Přehledy a zpracování pohledávek a závazků, platební styk s tisky příkazů, upomínání dlužníků, tisky úroků z prodlení, platební kalendář , vzájemné zápočty, bezdokladový styk s bankou.

 • Vnitropodnikové účetnictví

  Obsahuje vyhodnocení hospodaření vnitropodnikových útvarů.

 • Změna oceňovacího období - inventura

  Porovnání fyzického a dokladového stavu rozpracované výroby, přepis inventury po jednotlivých střediscích. Skladovatelnost dílců na operacích, nezapracovaných dílců, nezapracovaných materiálů.

 • Mimořádná inventura s uzávěrkou

  Mimořádná uzávěrka provede chod měsíční závěrky kdykoli během měsíce.

Snake - informační systém pro firmy

Vývoj, prodej, implementace a podpora komplexního, informačního systému pro plánování a řízení výroby s obchodním označením shodným s názvem společnosti Snake. • ikona Informačního systému Snake


  • ing. Jiří Kolder
  • +420 465 324 632
  • jiri.kolder@snake.cz
 • ikona internet


  • Radek Sonntág
  • +420 465 322 336
  • raduz@snake.cz