Snake 5.2

Účetnictví

V subsystému účetnictví se koncentrují informace ze subsystémů ŘV, SKL a ZAK. Jedná se o dvouokruhový systém účetnictví s podrobným zpracováním finančního a nákladového účetnictví. Nákladové účetnictví je řešeno v návaznosti na základní okruh formou podrobné evidence spotřeby nákladů a tvorby výnosů na nákladových místech (např. hospodářská střediska) a nositelů nákladů ( např. zbožní skupiny nebo zakázky pro sledování výsledných kalkulací).

Způsob provádění zápisů je dávkový, kdy soubor pořízených účetních zápisů je po kontrole a případných opravách zaknihován do deníku a účetních knih, kde je zabezpečen proti dodatečným úpravám nebo zásahům (§ odst.1). Pořizování jednotlivých zápisů je pod neustálou kontrolou podvojnosti. Nepodvojný zápis je uživatelsky vyloučen. V novém kalendářním roce lze bez provedení roční uzávěrky pořizovat data až do 6. měsíce.

Program umožňuje oceňování a účtování v jedné měně, pouze u pohledávek a závazků je možné současné vyčíslení v cizí měně. Je umožněna automatická roční uzávěrka s převody zůstatků nákladových a výnosových účtů na předvolené konto hospodářského výsledku. Rozdělení zisku (ztráty) se provádí formou účetních zápisů opět za nezbytného dodržení podvojnosti. Převod do následujícího účetního období (§ 3 odst. 2) je možný až po výtisku základní dokumentace období předcházejícího, a to účetního deníku a účetních listů (hlavní kniha). Tisk této základní dokumentace je z důvodu úspory paměti a času zpracování i v průběhu účetního období s následným výmazem předcházejících zápisů. Je zajištěna nutnost zachování kontinuity a archivace těchto dokumentů. Záměna dílčích sestav za originální je vyloučena, a to formou automatického číslování řádků nebo provedením nezaměnitelných záznamů o předcházejícím výmazu (viz popis výstupních sestav). Provedení ev. výmazu nemá vliv na obratové a zůstatkové stavy jednotlivých účtů a tedy ani na vyčíslený zisk nebo ztrátu vykazované v účetnictví.

V rámci pořizování účetních zápisů je k dispozici řada funkcí usnadňující tuto činnost, např. účtování na více protiúčtů, zobrazení aktuálního stavu účetních listů, opakované účetní zápisy, automatické převody sumářů z ŘV a vystavených faktur.

Platební styk je řešen s důrazem na sledování pohledávek a závazků (včetně platebního kalendáře) a je propracován do automatického sledování termínu splatnosti a návazností na tisk upomínek, úroků z prodlení. Samozřejmostí je tisk platebních a inkasních příkazů. Významným prvkem je automatická korekce účtů daně z přidané hodnoty při platbách využívajících nabídnutých skonto podmínek, což má velký význam při velkém okruhu dodavatelů.

Kmenová data
Údržba dlužníků a věřitelů, účetní osnovy, konstant používaných při účtování (sazby a účty DPH), kurzovní lístek.

Pořízení účetních zápisů
Pořízení účetních operací s tiskem pořizovacího protokolu a následnou možností případných korekcí včetně opakovaných zápisů.

Zpracování účetních zápisů
Zaknihování do deníku a hlavní knihy s jejich vytištěním. Provádí se zde roční uzávěrka a převod faktur do účetnictví. Po zkušebním provozu je možno provést úlohu výmaz účetnictví, kdy se nulují stavy na účtech, platební styk, vnitropodnikový okruh a vše ostatní zůstane navedeno.

Vyhodnocení
Zde je umožněno provádět výpisy z účtů, tisk obratové předvahy, tisk vyhodnocení DPH včetně položkových seznamů a automatického zúčtování DPH, tisk výsledovky, rozvahy a tisk statistik pohybu na účtech osnovy a saldokonta zákazníků a dodavatelů.

Platební styk
Přehledy a zpracování pohledávek a závazků, platební styk s tisky příkazů, upomínání dlužníků, tisky úroků z prodlení, platební kalendář , vzájemné zápočty, bezdokladový styk s bankou.

Vnitropodnikové účetnictví
Obsahuje vyhodnocení hospodaření vnitropodnikových útvarů.

Změna oceňovacího období - inventura
Porovnání fyzického a dokladového stavu rozpracované výroby, přepis inventury po jednotlivých střediscích. Skladovatelnost dílců na operacích, nezapracovaných dílců, nezapracovaných materiálů.

Mimořádná inventura s uzávěrkou
Mimořádná uzávěrka provede chod měsíční závěrky kdykoli během měsíce.