Snake 5.2

Investiční majetek

Modul řeší evidenci hmotného a nehmotného majetku včetně drobného majetku (dříve PPS). Evidované stroje navazují souborem strojních skupin na údaje ve výkonové normě, což umožňuje výpočet strojních kapacit a výpočet strojních nákladů (variabilní a fixní) v modulu PL. Evidence HIM obsahuje kromě standardních údajů i údaje pro uvedený výpočet plánu strojních kapacit a nákladů. K dispozici je široké spektrum sestav, včetně výpočtu odpisů (účetních a daňových) a sestavení ročních statistických výkazů. Je umožněno daňové odepisování forem v závislosti na opotřebení. Stěžejní akce jsou řešeny formou : výpočet do pracovního souboru, zobrazení, promítnutí příslušné akce do kmenového souboru.

Účetní změny, které řeší kompletní legislativu: poloviční odpisy při prodeji, automatické změny koeficientů při technickém zhodnocení. Možnost vést účetní odpisy shodné s daňovými (automatické dorovnání měsíčních účetních odpisů na odpisy daňové i při libovolné účetní změně, jako je např. prodej, technické zhodnocení, zvýšení pořizovací ceny apod.) Modul poskytuje sestavy podle SKP se součty za libovolný počet znaků SKP.

Evidence DHIM je založena na obdobném principu jako evidence HIM, pouze bez výpočtu odpisů. Evidence DIM umožňuje hromadnou a jednotlivou evidenci tzn. možnost více stejných předmětů DIM na jedné kartě s různým rozmístěním.

Dále je zde k dispozici úloha metrologie, která umožňuje sledovat a plánovat kontroly měřících přístrojů a zařízení s respektováním časové náročnosti kontroly po jednotlivých měsících, včetně statistického vyhodnocení uskutečněných kontrol.

Hmotný a nehmotný investiční majetek
Evidenční karty, účetní změny, měsíční odpisy, měsíční uzávěrky, tiskové sestavy.

Drobný hmotný a nehmotný investiční majetek
Evidenční karty, opravy, tiskové sestavy, skupinové zpracování skupinové změny.

Metrologie
Aktualizace údajů k metrologii, tisky plánovaných kontrol, statistika provedených kontrol.