Snake 5.2

Plánování a řízení

Moduly Parametry

Modul zahrnuje oblast plánování, ekonomických výpočtů vycházejících ze zdrojů technologické základny zpracované v TPV. Provádí výpočty kalkulací, ale i tzv. předkalkulace na nové výrobky ještě nezavedené v TPV. Výpočty pracovních mezioperačních ceníků, pracovní výpočty plánu, např. na soubor výrobků s následným modelováním různých situací typu co kdyby... Tyto výpočty mohou posloužit pro plánování příštích obdobi. Inverzní kusovník, jak v množstevních jednotkách, tak v ocenění s možností kvantifikace např. na výrobky v zakázkách - dopad ceny na vstupu na finální produkci. Vše s uvedením množství a dalšími doplňujícími údaji. V modulu Plánování je dále prováděn výpočet mezioperačního ceníku (oceňování rozpracované, nedokončené a hotové výroby) a úplných vlastních nákladů mj. i pro tvorbu cen výrobků v modulu Zakázky.

Nosnou úlohou je výpočet plánu, napojený přímo na modul Zakázky. Ve vazbě na zakázkovou náplň je prvním krokem propočet, členěný na kapacity strojní a živé práce. Je možné rovněž provést propočet plánu výroby vnitropodnikových zakázek, např. výroba na sklad. Po ověření průchodnosti zakázek výrobou následuje výpočet kompletního plánu (plánu nákladů, plánovaného zisku z konkrétní ceny ze zakázek, jednotlivé výrobní příkazy apod.). Storna a dodatky plánu jsou řešeny jako dodatečné výpočty k základnímu plánu na zvolené období. Vypočtený plán výroby (výrobní příkazy) je základem modulu Řízení výroby. Při výpočtu plánu výroby dochází ke korekci spočítaných materiálových potřeb podle stavů na skladech a podle očekávaných stavů z již probíhající výroby (nedočerpání nebo přečerpání dříve spočítaných výrobních příkazů). Je umožněn i samostatný výpočet plánu na podlimitní stavy dílů a na vykázané zmetky.

Modul rovněž obsahuje úlohy pro vytváření a modelování norem nových výrobků. Tato úloha umožňuje bez zásahu do platných souborů modelovat důsledky změn kusovníkových a technologických norem na kalkulaci. Tyto pracovní soubory se potom aktivují do platných souborů převodem v modulu TPV.

TH normy

Zobrazení kusovníkových vazeb a technologických postupů, stromová struktura kusovníku.

Kalkulace

Kalkulace nákladů na výrobky, modelování důsledků změn technologických postupů, cen vstupních surovin a ceny lidské práce na kalkulaci, všechny modelované situace jsou prováděny bez zásahu do platných souborů.

Výpočet plánu na období

Plán na období je spočítán po provedení modelového výpočtu, během kterého se ověří průchodnost přes disponibilní kapacity jak strojní, tak lidské práce. Generování dokladů pro výrobu - výrobní příkazy, generování objednávek materiálu s možností ručních korekcí. Rezervace materiálu na výrobní zakázky na skladě. Výpočet plánovaných ztrát materiálu ve výrobě. Možnost pozastavovat a nastavovat priority u výrobních zakázek a provádět jejich přeplánování. Definování kalendáře ke strojům samostatně i ve skupinách.

Pracovní výpočty plánu

Na zadaný seznam výrobků jsou spočítány materiálové potřeby, potřeby lidské práce, strojních kapacit, vytížení jednotlivých pracovišť, výsledkem je ucelená představa o průchodnosti výrobou. Výsledek je porovnán s aktuálními cenami zadaných výrobků, čímž je získán přehled o efektivnosti Vaší plánované výroby.

Vazby

Inverzní kusovníkypro nakupovaný materiál a pro vyráběné podsestavy, v této úloze jsou umožněny výpočty typu " co kdyby " , např. dojde ke změně ceny suroviny, která vstupuje do více finálních výrobků přes různé technologické postupy a chce se zjistit, jak se tato změna projeví na plánovaných nákladech výroby v porovnání s cenami nasmlouvanými v zakázkách.

Mezioperační ceník (MOC)

MOC pro ocenění výroby, zásob a nákladů pro automatickou tvorbu cen a pod. Pro výrobky jsou udržovány vícenásobné ceny aktivované kódem ceny, možnost výpočtu MOC pomocí průběžné kalkulace, postupné kalkulace a rovněž jejich kombinací (prolínáním).

Nové výrobky

Operativní tvorba technologických postupů nových výrobků v pracovních souborech daného uživatele s možností ověření kalkulace a možností následného převodu do platných souborů TPV.