Profil a filozofie společnosti

Společnost Snake, spol. s r. o. je česká firma, bez zahraničního kapitálu, jejíž základy byly položeny v roce 1990. Již od svého vzniku se zabývá vývojem, prodejem a podporou komplexního informačního systému pro plánování a řízení výroby s obchodním označením shodným s názvem společnosti Snake. V produktu je tak koncentrován mnohaletý vývoj týmu analytiků, programátorů a přání uživatelů IS Snake. Zkušenosti a tradice jsou našim nejcennějším přínosem pro každého stávajícího i nového uživatele.

Cílem naší společnosti je nabídnout uživateli ergonomicky vyzrálý informační systém vyjadřující i nejsložitější a nejkomplexnější souvislosti v jasném a srozumitelném stavu. Bez ohledu na velikost firmy, počet skladových položek či počet uživatelů jsou veškeré služby poskytovány s ohledem na konkrétní potřeby uživatele. IS Snake je vhodný jak pro menší firmy zabývající se opakovanou nebo zakázkovou výrobou, tak pro firmy střední až velké jak ukazuje referenční výčet.

Společnost Snake provází zákazníka během celého životního cyklu nasazení a užívání IS Snake, který můžeme charakterizovat do několika etap.

Analýza a poradenská činnost

již v prvotní etapě zájmu poskytuje naše společnost potencionálnímu zákazníkovi všestranné služby související s vymezením základních podmínek nutných pro maximálně rychlé a efektivní definování potřeb a pro snadné a bezbolestné uvedení systému do provozu. Naši odborníci z oboru organizace a řízení, technické přípravy výroby, obchodních vztahů, účetnictví a ekonomiky pomohou najít optimální řešení a skloubení potřeb Vaší firmy a možností našeho systému včetně určení nejvhodnějšího operačního systému a hardware.

Promítnutí specifických potřeb

v těsné spolupráci se zákazníkem řeší naše společnost využití a nastavení jednotlivých parametrů systému a případné modifikace a rozšíření na dané podmínky. Vzhledem k použité moderní softwarové technologii (FlagShip jako vývojové prostředí, programové generátory a vysoká míra parametrizace systému) je IS Snake snadno a tedy i cenově výhodně modifikovatelný. Přímo při zavádění systému mohou být do něj zapracovány dohodnuté aplikační úpravy.

Zavádění

na základě provedené analýzy a určení parametrů a rozšíření systému je zvolena metoda a přísně termínovaný harmonogram postupného zavádění jednotlivých funkčních modulů systému a převedení stávajících a nových dat. Souběžně s jednotlivými etapami zavádění systému provádí naše společnost školení správců systému a jednotlivých uživatelů a obsluhy.

Aktualizace a další vývoj

naše společnost neustále sleduje všechny progresívní trendy vývoje programových produktů a hodnotí veškeré připomínky a požadavky stávajících uživatelů a přejímá je do dalších verzí systému.

Servis systému

na rozdíl od mnoha jiných softwarových firem zajišťuje naše společnost všestrannou podporu uživateli počínaje zárukou na IS, školením, konzultacemi, linka Hot-Line umožňuje řešit nenadálé situace. Rozsáhlý poprodejní servis odpovídá vysokým nárokům na pružnost, reakční dobu a kvalitu. Již několik let je provozována vlastní BBS stanice, na které naleznou uživatelé mimo jiné upgrady programů, volně přístupné aplikační úpravy a soubory pro servis systému. Pozáruční servis umožňuje uživatelům požívat výhody srovnatelné se zárukou při minimalizaci rizik poruchových stavů a následných odstávek výpočetního systému.

Hardware a sítě

pro kompletnost zavedení IS zajišťuje naše společnost dodávku kompletní PC nebo levné terminálové sítě a potřebný hardware. Zákazník může volit z několika variant značkových serverů pro systémy UNIX nebo NOVELL

Novinky

horkou novinkou je zprovoznění internetovského serveru www.snake.cz, který slouží k ještě rychlejší a kvalitnější spolupráci s uživateli a grafická nadstavba ALEA poskytující v prostředí tabulkového procesoru snadnou a pohotovou prezentaci výstupů IS.